Řád taneční školy

VNITŘNÍ ŘÁD TANEČNÍ ŠKOLY STONOŽKA BRUNTÁL 2022/2023

Celoroční kurzovné :
Přípravka malých dětí   (trénink 1x týdně á 45 min) 3.500,- Kč
Soutěžní děti, junioři (trénink 1 - 2x týdně ) 6.000,- Kč
SLEVA - navštěvuje li školu druhý sourozenec, jeho školné je o 50% méně. Třetí sourozenec v přípravce neplatí žádné školné.
Účet Stonožky je 205 513 993 / 0300 platit lze trvalým měsíčním příkazem, nebo jednorázovou splátkou. Školné je splatné k 15. každého měsíce nebo celková suma k 30.9.
Variabilní symbol používejte : datum narození dítěte

 

Každý tanečník, po zaplacení školného, má právo na celoroční taneční výuku. Povinností tanečníka je chodit na tréninky včas, v přiměřeném obutí a oblečení, děvčata stažené vlasy, podle požadavků trenéra. Pouze trenér má výhradní právo obsadit nebo neobsadit tanečníka do tanečních choreografií. Tanečník, bude- li vybrán, se také zavazuje, že bude zodpovědně reprezentovat taneční školu. Některé tréninky se nahrazují formou víkendových soustředění.

 

Školné se nevrací. Je pouze na rodičích tanečníka a na tanečníkovi samotném, zda využije zaplacených lekcí.Výjimku tvoří dlouhodobě nemocný tanečník , jehož zdravotní stav je lékařsky podložený.

 

Taneční kostýmy, které zcela, nebo částečně, financuje taneční škola, jsou majetkem taneční školy.Povinností tanečníka je, se o zapůjčený materiál pečlivě starat. Při ztrátě nebo úmyslném poškození kostýmů a pomůcek, bude tanečník povinen je uhradit.

 

Výdaje spojené se soutěžemi a přehlídkovými festivaly si hradí každý tanečník sám (doprava, ubytování, strava, startovné, licence WADF). Výdaje spojené s exhibičním vystoupením hradí taneční škola.

 

Trenéři zodpovídají za dítě pouze v době trvání tréninku. Po ukončení taneční lekce a po opuštění tanečního sálu, zodpovídají za dítě v celé míře rodiče. Každá absence tanečníka musí být předem omluvena rodiči telefonicky, nebo písemně  (SMS 605 487 208, e mail - tamara.vlachynska@seznam.cz).Taneční škola nezodpovídá za jakékoliv ztráty cenných předmětů, které budou uloženy mimo tělocvičnu.

 

Tanečník musí velmi zodpovědně dbát na své zdraví a dodržovat zdravou životosprávu. Před zahájením každého nového školního roku je tanečník povinen předložit lékařské potvrzení o tom, že je zcela zdráv a nemá žádné zdravotní překážky, které by jej jakkoliv omezovaly v tanečním sportu. Lékařský posudek je zákonem stanovená povinnost pro všechny sportovce.

 

Veškerá vystoupení ( i soukromé akce tanečníků) jsou řízena výhradně taneční školou. Tanečník sám, bez souhlasu trenéra taneční školy, nesmí vystupovat s choreografiemi nebo jejich částmi, které taneční škola má, nebo měla v repertoáru. Tanečník nesmí reprezentovat jinou taneční školu nebo skupinu. Při porušení tohoto práva taneční školy, bude tanečník okamžitě vyloučen.

 

Taneční škola je soukromé zařízení. Může se stát, že nebude respektovat volné dny školních prázdnin a výuka bude i v době školního volna. Taneční škola bude mít své vlastní volné dny bez tréninků.

 

Mimořádné víkendové tréninky a veškerá taneční soustředění (např. jarní a letní prázdniny) jsou pro všechny tanečníky povinné. Rodiče i děti o nich budou informováni včas.

 

Taneční škola si vyhrazuje právo používat fotografie a videozáznamy z akcí školy k reprezentaci a propagaci. Rodiče, podpisem na přihlášce a formuláři GDPR, tímto dávají souhlas.

 

Jiná, doplňující ustanovení :

Upozorňuji rodiče, že dítě, pokud jede na akci hromadně v autobuse s kolektivem Stonožky, nemůže odjet nebo odejít z akce s jinou osobou ( příbuzní, známí), než je rodič sám, pokud o to rodiče, před akcí, písemně nepožádají trenéra.